Danh sách Nhà trọ giá rẻ (20/05/2014)

   TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 10

PHßNG TUYÓN SINH - GiíI THIÖU VIÖC LµM

......................

 DANH SÁCH PHÒNG TRỌ GIÁ RẺ 

STT

TÊN CHỦ TRỌ

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ

SỐ PHÒNG

1

Chú Anh

0914052318

Thủy Xuân - Huế - TTH

10